13. října 2019 uplynulo 100 let ode dne, kdy byla v původně samostatné obci Kokonín zahájena pravidelná výuka v českém jazyce. Počátky vzdělávání zde sice sahají do roku 1780, ale vyučovacím jazykem byla němčina, protože německé obyvatelstvo značně převažovalo nad desetiprocentní českou menšinou. V samostatném Československu vyvstala potřeba vytvořit nové instituce, ryze české, proto na základě zákona z 3. dubna 1919 byla zřízena česká škola v Kokoníně. Počátky nebyly jednoduché, nejprve se vyučovalo v sále hostince, až později obec zakoupila dům č. 327.

 

        Zde bylo 13. října 1919 zahájeno pravidelné vyučování v českém jazyce pro 38 českých dětí. Během první republiky v české škole žáků nepřibývalo, naopak v důsledku hospodářské krize a zhoršujících se vztahů s Němci hrozilo její uzavření. K tomu došlo 23. září 1938. Výuka byla znovu obnovena v červnu 1945 a během několika následujících let se prudce zvýšil počet českého obyvatelstva, a tak původní prostory nestačily. Národní škola byla umístěna v původní německé škole v Rychnovské 215, a když byla v Kokoníně zřízena osmiletá střední škola, začalo se 15. února 1954 vyučovat i v secesní vile v Rychnovské 216.

         V současné době se škola skládá ze tří samostatných budov. V Rychnovské 215   a Janáčkově 42 se učí žáci 1. stupně, zatímco žáci 2. stupně navštěvují vilu v Rychnovské  216.  Všechna tři pracoviště nabízí moderní zázemí ve všech učebnách, kladou důraz na kvalitní výuku  matematiky a českého jazyka, ale i na předměty související s poznáváním světa  a přírody. Škola podporuje výuku cizích jazyků a nezapomíná ani na další mimoškolní aktivity

Mapa rozmístnění pracovišť školy

       Školu ve školním roce 2022/2023  navštěvuje 406 žáků, pro které je k dispozici mimo povinné školní výuky pestrý program mimoškolních aktivit. Navíc dva rodičovské spolky pořádají pro žáky mnoho společenských akcí, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost.

          V posledních letech procházejí budovy postupnou modernizací. Připomeňme opravu střechy a rekonstrukci podkroví ve prospěch školní družiny v Rychnovské 215 či v letošním roce zahájenou výstavbu prostor pro školní dílny, šatny, kabinety a hygienické zázemí v Rychnovské 216. V blízkosti přístavby vznikne moderní výuková zahrada s amfiteátrem, který bude sloužit jako zázemí pro žáky během výuky. Úpravy školní zahrady se plánují v příštím roce i pro objekt v Janáčkově 42.

Historie školy

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín